Barion Pixel

A böngészési élmény fokozása, a személyre szabott hirdetések vagy tartalmak megjelenítése, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk. A "Mindet elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhat a sütik használatához.

Adatkezelési tájékoztató kamerarendszer használatáról

A Tiszta Energiák Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60., Cg. 01-09-922987) a raktárainak helyt adó ingatlanokon, valamint az általa üzemeltetett üzletben, bemutatóteremben és a központi ügyintézés helyén, azaz a központjában elektronikus megfigyelőrendszereket (kamera) működtet. A kamerás megfigyelőrendszerek a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban kerülnek működtetésre, és kizárólag az adott ingatlanra történő belépésénél, az épületek külső vonalainál, illetve az üzletben, bemutatóteremben és irodákban történt eseményeket, hang nélkül rögzítik, illetve ezen helyeken történő események hang nélküli közvetlen megfigyelésére kerül sor. A kamerarendszer olyan helyeken kerül alkalmazásra – a jelen szabályzat szerint – ahol arra vagyonvédelmi érdekből, az Tiszta Energiák Kft. jogos érdeke alapján szükségesnek tartja.
A jelen tájékoztató célja, hogy a kamerás megfigyelőrendszerek kapcsán tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintettek számára.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
a) Adatkezelő és elérhetőségei: a Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60., cégjegyzékszám: 01-09-922987, email: info@tisztaenergiak.hu, tel.: +36-20-331-3999) (a továbbiakban: „Tiszta Energiák Kft.”),
b) adatvédelmi tisztviselő kijelölése a vonatkozó törvény alapján nem szükséges.
c) a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: alább meghatározva,
d) személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: alább meghatározva,
e) az érintett a jelen tájékoztató V. pontjában meghatározottak szerint jogosult kérelmezni az Tiszta Energiák Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is.

2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TISZTA ENERGIÁK KFT. ÁLTAL ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZEREKRŐL
2.1. A Tiszta Energiák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek:
a) az üzletekben telepített kamerarendszerek (közvetlen és rögzített megfigyelés), és
b) a raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés),
c) központi ügyintézés helyén telepített kamerarendszerek (közvetlen és rögzített megfigyelés).

2.2. Az adatkezelések jogalapjára és céljára vonatkozó általános tájékoztató
Valamennyi az 1. pontban meghatározott kamerarendszeren tekintetében a Tiszta Energiák Kft. tájékoztatja az érintetteteket, hogy azok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (továbbiakban úgy is mint: „GDPR”) foglaltaknak megfelelően kizárólag vagyonvédelmi célból kerülnek a Tiszta Energiák Kft. által alkalmazásra, azzal, hogy mindegyik kamerarendszer tekintetében az adatkezeléssel érintettek lehetnek a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói és a üzletek, valamint a raktár-területekre belépő, nem a Tiszta Energiák Kft. alkalmazásában álló személyek (a továbbiakban úgy is mint: „Ügyfelek” vagy „Partnerek”) egyaránt.
A fentieknek megfelelően a Tiszta Energiák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszerek tárolt felvételeibe kizárólag vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Általánosságban a fentiekre figyelemmel a Tiszta Energiák Kft. tájékoztatja az érintetteket továbbá, hogy a fenti esetekben az adatkezelés jogalapja a Tiszta Energiák Kft. jogos érdeke és így az érintettek részéről a kapcsolódó adatkezeléshez nincs szükség hozzájárulásra.

3. AZ EGYES KAMERARENDSZEREKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
3.1. Az üzletekben, bemutatótermekben telepített kamerarendszerek

A Tiszta Energiák Kft. az alábbi üzletében és bemutatótermében telepített egy hálózaton működő kamerarendszert:
Tiszta Energiák Kft. – elektrorider – 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. A épület
A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő az üzlet, a raktár, a szerviz, a vevőtér és az iroda megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett szaküzlet esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.
A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 16. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok.
A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden szaküzletben elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.
A személyes adatok kezelője és feldolgozója: a Tiszta Energiák Kft.
Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az üzletek, irodák és bemutatóterem területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, illetve áruátadással vagy fizetésekkel kapcsolatos vitás helyzetek rendezése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, aza Tiszta Energiák Kft., mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében a Tiszta Energiák Kft. érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.
A kezelt személyes adatok típusa: a szaküzletek területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképe és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 30 nap
A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalója, azaz a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a Tiszta Energiák Kft. tulajdonosai és ügyvezetői, illetve távollétük esetén helyettesük. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése, illetve javítása esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A Tiszta Energiák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve esetlegesen más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 30 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Tiszta Energiák Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. A Tiszta Energiák Kft. bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint az azon szereplő esetlegesen más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a Tiszta Energiák Kft. megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy a Tiszta Energiák Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:
A felvételek tárolásának helye: az üzlet és bemutatóterem területén.
Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái rendelkeznek.

3.2. A raktárak kapcsán telepített kamerarendszer (közvetlen és rögzített megfigyelés)
A Tiszta Energiák Kft. az alábbi raktáraknak helyt adó ingatlanokon telepített, egy hálózaton működő kamerarendszert:
Tiszta Energiák Kft. — 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. A, C és D épület
A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő a belépés, illetve a raktár épületek külső vonalai megfigyelése céljából került telepítésre. A kamerarendszer minden érintett raktár esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.
A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 2. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok.
A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve minden raktárnál a bejáratnál elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.
A személyes adatok kezelője és feldolgozója: a Tiszta Energiák Kft.
Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a raktárak területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékenységének dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, aza Tiszta Energiák Kft., mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében a Tiszta Energiák Kft. érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.
A kezelt személyes adatok típusa: az adott raktárnak helyt adó ingatlan területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképe és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 30 nap
A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalója, azaz a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a Tiszta Energiák Kft. tulajdonosai és ügyvezetői, illetve távollétük esetén helyettesük. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése, illetve javítása esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A Tiszta Energiák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve esetlegesen más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 30 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Tiszta Energiák Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. A Tiszta Energiák Kft. bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint az azon szereplő esetlegesen más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a Tiszta Energiák Kft. megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy a Tiszta Energiák Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: ”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:
A felvételek tárolásának helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. D épület.
Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái rendelkeznek.

3.3. A központi ügyintézés helyén (irodában) telepített kamerarendszerek
A Tiszta Energiák Kft. az alábbi központi ügyintézésnek helyt adó ingatlanokon telepített, egy hálózaton működő kamerarendszert üzemeltet:
1037 Budapest, Kunigunda útja 60. D épület.
A kamerarendszer minden esetben közvetlen és rögzített megfigyelést lehetővé tevő a be- és kilépési pontokon, a folyosókon és a közösség által használt egyéb helyiségekben. A kamerarendszer minden érintett terület esetén 0-24 óra közötti időintervallumban működik.
A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerák pontos elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása a jelen tájékoztató 1. – 2. számú mellékleteiben találhatóak, azzal, hogy azok kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag a Tiszta Energiák Kft. munkavállalói által megismerhető nem nyilvános dokumentumok
A kamerák elhelyezésére piktogram, illetve a központi épület bejáratnál elhelyezett ezen adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.
A személyes adatok kezelője: a Tiszta Energiák Kft.
Az adatkezelés célja minden esetben: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a központ területére jogosultság nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékenységének dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, aza Tiszta Energiák Kft., mint adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében a Tiszta Energiák Kft. érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely alkalmas lenne a fenti adatkezelés helyettesítésére.
A kezelt személyes adatok típusa: az adott raktárnak helyt adó ingatlan területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképe és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített cselekedetei.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 30 nap
A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalója, továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés) jogosult: a Tiszta Energiák Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, azaz a Tiszta Energiák Kft. tulajdonosai és ügyvezetői, illetve távollétük esetén helyettesük. Továbbá a működés ellenőrzése vagy műszaki hiba keresése, illetve javítása esetén a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái.
A Tiszta Energiák Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehetővé tevő és tárolt felvételeibe egyaránt vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítést követő 30 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt A Tiszta Energiák Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig. A Tiszta Energiák Kft. bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés, illetve törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más kapcsolódó személyes adatot a Tiszta Energiák Kft. megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben rögzített adatkezelési időtartam még nem járt le.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé, azzal, hogy a Tiszta Energiák Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti és az egyes adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: az 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: „Be.”) 261. § (1) bekezdése, 308. § (1) és (2) bekezdései pontja és a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: „”Szabs. tv.”) 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:
A felvételek tárolásának helye: azaz 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. D épület.
Adatbiztonsági intézkedések: A kamerafelvételekhez minden felhasználó kizárólag saját felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhet hozzá, azzal, hogy törlési jogosultsággal kizárólag a Tiszta Energiák Kft. rendszergazdái rendelkeznek.

4. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Tiszta Energiák Kft. indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:
A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a Tiszta Energiák Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
A Tiszta Energiák Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Tiszta Energiák Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Tiszta Energiák Kft. széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A fentiek szerinti jogok a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga
A Tiszta Energiák Kft. az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledéshez”) való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tiszta Energiák Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Tiszta Energiák Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Tiszta Energiák Kft. már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Tiszta Energiák Kft. közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Tiszta Energiák Kft. azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Tiszta Energiák Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Tiszta Energiák Kft., amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Tiszta Energiák Kft. általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy a Tiszta Energiák Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy a Tiszta Energiák Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Tiszta Energiák Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben a Tiszta Energiák Kft. adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén
A Tiszta Energiák Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a Tiszta Energiák Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Tiszta Energiák Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Tiszta Energiák Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Tiszta Energiák Kft. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A Tiszta Energiák Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Tiszta Energiák Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti
Az érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni a Tiszta Energiák Kft. jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeinek valamelyikére.

Jogorvoslati lehetőségek
a) Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
b) Az érintett a jogainak megsértése esetén a Tiszta Energiák Kft., mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Tiszta Energiák Kft. köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az oldal tetejére